Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden AED Compleet

Geregistreerde handelsnaam van Project 2 Safety & Health BV te Rosmalen
E-mail: Contact@AEDCompleet.nl
Website: AEDCompleet.nl

 

Definities

AED Compleet: Project 2 Safety & Health BV, gevestigd te Rosmalen onder KvK nr. 78130719.

Klant: degene met wie AED Compleet een overeenkomst is aangegaan. Tevens 
een individu en die als privépersoon handelt of een vertegenwoordiger van een (eigen)onderneming.

Partijen: AED Compleet en klant samen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens AED Compleet.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van AED Compleet zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt AED Compleet zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt AED Compleet slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die AED Compleet hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die AED Compleet hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan AED Compleet te allen tijde wijzigen.

 3. Partijen komen voor een dienstverlening door AED Compleet een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 4. AED Compleet heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 5. Voorafgaand aan de ingang ervan zal AED Compleet prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 6. De klant heeft het recht om de overeenkomst met AED Compleet op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. AED Compleet mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 1 maand na levering te hebben voldaan.

 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat AED Compleet de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

 4. AED Compleet behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is AED Compleet gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan AED Compleet.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag AED Compleet zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van AED Compleet op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door AED Compleet, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan AED Compleet te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is AED Compleet gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 2. AED Compleet roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan AED Compleet, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een klant kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

  - het product niet is gebruikt
  - het geen product is dat snel kan bederven
  - het geen product is dat speciaal voor de klant op maat is gemaakt of aangepast
  - het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (bijv. beademingshulpmiddelen zoals Kiss of Life, Pocket Mask of beademingsballon).
  - het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  - de klant niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  - het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd.

 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  op de dag nadat de klant het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de klant de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten

 3. De klant kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via Contact@AEDCompleet.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van AED Compleet, AEDCompleet.nl, kan worden gedownload.

 4. De klant is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan AED Compleet, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van originele bezorgkosten

 1. Indien de klant tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan AED Compleet heeft geretourneerd, dan zal AED Compleet eventuele door de klant betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de klant terugbetalen.

 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van AED Compleet voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Vergoeding retourkosten

Indien de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de klant.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. AED Compleet kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van AED Compleet heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan AED Compleet.

 3. AED Compleet is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan AED Compleet te verrekenen met een vordering op AED Compleet.

Eigendomsvoorbehoud

 1. AED Compleet blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van AED Compleet op grond van wat voor met AED Compleet gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan AED Compleet zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

 4. Indien AED Compleet een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft AED Compleet het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

 3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft AED Compleet het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

 4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan AED Compleet kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door AED Compleet opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan AED Compleet door AED Compleet schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij AED Compleet niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan AED Compleet niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan AED Compleet, bij gebreke waarvan AED Compleet niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Diefstal en/of verlies verzekering AED

 1. Indien uitdrukkelijk schriftlijk overeengekomen per product, is de AED van de klant gedurende de looptijd van een serviceovereenkomst verzekerd tegen diefstal of verlies.

 2. Een AED is uitsluitend verzekerd wanneer deze onbelemmerd beschikbaar wordt gesteld in geval van nood aan een ieder die om de AED verzoekt. Een slot op een AED (buitenkast) wordt niet geaccepteerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door AED Compleet is bevestigd dat een uitzondering wordt gemaakt. AED’s hebben een maatschappelijke functie en AED Compleet motiveert haar klanten graag om deze functie niet te beperken met een slot of dergelijke.

 3. In geval van diefstal of verlies wordt per jaar dat de AED in bezit van de klant is, 10% van de nieuwprijs in mindering gebracht op het te vergoeden bedrag (restwaarde) door AED Compleet. Na 10 jaar is er geen spraken meer van restwaarde van de AED, omdat de AED de uiterstere technische levensduur heeft bereikt.

 4. Een gedeelte van een jaar wordt als volledig jaar gerekend voor de restwaarde daling.

 5. De diefstal en/of verlies verzekering heeft altijd een maximale looptijd van 10 jaar per AED en wordt direct beëindigend bij het eindigen van de serviceovereenkomst.

 6. Er wordt alleen een vergoeding beschikbaar gesteld wanneer de AED meer dan 14 dagen vermist is, de klant redelijke moeite heeft gedaan de AED terug te vinden en wanneer in geval van diefstal aangifte is gedaan bij de politie.

 7. Een vergoeding wordt beschikbaar gesteld in de vorm van korting op een nieuwe AED, te bestellen bij AED Compleet. Er wordt nooit (contant) geld uitgekeerd of levering via een andere leverancier dan AED Compleet geaccepteerd.

 8. Als in de offerte wordt gesproken over een eigenrisico kan dit van toepassing zijn.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Montage/Installatie

Hoewel AED Compleet zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor AED Compleet enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. Tenzij duidelijk is overeengekomen dat de klant onder de diefstal verzekering van AED Compleet (gedeeltelijk) gedekt is.

Ruilen

 1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: - ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
  - het product wordt teruggebracht in de originele verpakking.
  - het product is nog niet gebruikt

 2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en Elektroden, beademingshulpmiddelen (Kiss of Life, pocket mask e.d.) kunnen niet worden geruild.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. AED Compleet voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. AED Compleet heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat AED Compleet tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat AED Compleet tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan AED Compleet.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert AED Compleet de betreffende bescheiden.

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door AED Compleet redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen AED Compleet en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, c.q. een klant de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

 2. Een klant heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met

 3. Een klant heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Vrijwaring

De klant vrijwaart AED Compleet tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door AED Compleet geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door AED Compleet geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant AED Compleet daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Klanten dienen AED Compleet uiterlijk binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat AED Compleet in staat is hierop adequaat te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat AED Compleet gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan AED Compleet.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling AED Compleet ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als AED Compleet een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan AED Compleet verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid AED Compleet

 1. AED Compleet is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien AED Compleet aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. AED Compleet is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien AED Compleet aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van AED Compleet vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer AED Compleet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door AED Compleet niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat AED Compleet in verzuim is.

 3. AED Compleet heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien AED Compleet kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Persoonsgegevens

 1. Voor het uitvoeren van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens, adresinformatie en contactinformatie. Deze gegevens worden indien nodig gedeeld met bijvoorbeeld bezorgdiensten, om de uitvoering van onze diensten mogelijk te maken.

 2. Persoonsgegevens, adresinformatie en contactinformatie wordt opgeslagen en verwerkt om de traceerbaarheid van medische middelen en aanverwanten onderdelen mogelijk te maken. In geval van een terugroepactie of veldactie vanuit een fabrikant moeten wij direct weten waar door ons geleverde materialen, die mogelijk risico zouden kunnen lopen, zich bevinden.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van AED Compleet in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan AED Compleet kan worden toegerekend in een van de wil van AED Compleet onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van AED Compleet kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor AED Compleet 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat AED Compleet er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. AED Compleet is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. AED Compleet is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal AED Compleet zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van AED Compleet.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat AED Compleet bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 16 februari 2023.

Zondag,Maandag,Dinsdag,Woensdag,Donderdag,Vrijdag,Zaterdag
Januari,Februari,Maart,April,Mei,Juni,Juli,Augustus,September,Oktober,November,December
Niet genoeg producten op voorraad. Nog maar [max] beschikbaar.
Wishlist bekijkenWishlist verwijderen
Winkelmandje

Er zitten geen producten in je winkelmandje

Return To Shop

Opmerkingen Bewerk notities
Geschatte verzendkosten
Kortingscode toevoegen

Geschatte verzendkosten

Kortingscode toevoegen

Korting wordt berekend bij het afrekenen.